Статті

Підписатися на RSS

Популярні теги Всі теги

Акредитація (реєстрація) вашого підприємства в митних органах України.

 

Якщо  статут Вашого підприємства передбачає право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності (або Ви – фізична особа - підприємець), згідно законодавства України Ви маєте право укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) та, відповідно, здійснювати експорт чи імпорт товарів і послуг.

Підприємство, при необхідності здійснювати митне оформлення вантажів,  до моменту здійснення такого оформлення  повинне звернутися в митний орган за місцем державної реєстрації тастати на облік(акредитуватися,зареєструватися)на митниці  – це перший, необхідний крок для проведення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Плата за реєстрацію Вас, як суб’єкта ЗЕД, митними органами не стягується. Відсутністьакредитації підприємства на митниціє підставою для відмови в митному оформленні.

Для ведення обліку в митних органах представнику підприємства (чи за його дорученням – митному брокеру) необхідно надати в митницю оригінали та завірені копії документів у згідно з переліком, затвердженим Державною митною службою України, а також облікову картку (картку акредитації) та її електронну копію, заповнені з допомогою відповідного програмного забезпечення.

Підприємству може бути відмовлено в реєстрації, якщо ним надано не повний комплект документів чи документи містять недостовірні відомості. Відповідальність за достовірність заявлених в обліковій картці відомостей несе директор підприємства. При зміні даних, вказаних в картці акредитації підприємство зобов’язане в десятиденний  строк внести до неї відповідні зміни.

Перелік документів, необхідних для акредитації (реєстрації, обліку) юридичної особи в митних органах:

 • облікова  картка підприємства та її електронна копія (складає митний брокер);
 • рішення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб’єкта підприємницької діяльності (якщо власників, або уповноважених ними органів два чи більше таким рішенням є установчий договір);
 • статут підприємства (в статуті має бути зазначено право підприємства на ведення зовнішньоекономічної діяльності);
 • протокол засідання засновників про призначення директора та його паспортні данні із зазначенням місця проживання;
 • свідоцтво про державну реєстрацію підприємства (або виписка з Державного реєстру) у районній державній адміністрації за його місцезнаходженням;
 • довідка органів статистики про занесення суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи до єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
 • свідоцтво платника податку на додану вартість або довідки з податкових органів про те, що підприємство не сплачує ПДВ або є платником єдиного податку;
 • довідка уповноваженого банку про наявність гривневого та (або) валютного рахунків;
 • наказ по підприємству про призначення головного бухгалтера, його прізвище, ім’я, по-батькові номери телефонів та копія паспорта;
 • наказ по підприємству про призначення працівників підприємства, відповідальних за роботу з митницею, копії їх паспортів, зразки підписів та печаток, що використовуються при оформленні документів в митних органах.

Примітка. В митні органи надаються копії документів, засвідчені печаткою підприємства,  за винятком рішення власника майна та статуту, які подаються нотаріально посвідченими.

 

Перелік документів, необхідних для акредитації (реєстрації, обліку) фізичної особи-підприємця в митних органах:

 • облікова картка підприємця та її електронна копія (складає митний брокер);
 • свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – суб’єкта  підприємницької діяльності (або виписка з Державного реєстру) у районній державній адміністрації за його місцезнаходженням (місцем проживання);
 • реквізити Державної податкової адміністрації, яка надала код із Державного реєстру фізичних осіб – платників податку (код ЄДРПОУ адміністрації, назва, адреса, номер телефону);
 • свідоцтво платника податку на додану вартість або довідки з податкових органів про те, що підприємець не сплачує ПДВ або є платником єдиного податку;
 • довідка уповноваженого банку про наявність гривневого та (або) валютного рахунків;
 • копія паспорта, зразки підпису та печатки, що використовуються при оформленні документів в митних органах.

Примітка. В митні органи надаються копії документів, засвідчені печаткою підприємця.

 

При здійсненні митного оформлення товарів підприємством не за місцем його реєстрації в митний орган оформлення надається завірена митницею акредитації копія облікової картки підприємства. Копії документів, що були підставою для видачі картки акредитації повторно не надаються.

Послуги комісіонера, вантажоодержувача чи відправника вашого товару.

 

Підприємство також може здійснювати експорт чи імпорт товарів безакредитації на митниці. Наша компанія готова запропонуватипослуги по доставці вантажу з-за кордону кінцевому споживачу на території України, або виступитивідправником товару на експорт. На підставі договору комісії ми приймаємо вантаж на нашу адресу та здійснюємо його повне митне оформлення. При цьому права  власності на товар на протязі всієї експортно-імпортної операції належать Вам, як кінцевому покупцю чи продавцю.

Договір комісії– один з найпоширеніших посередницьких договорів, що застосовується в зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Згідно ст. 1011  Цивільного кодексу України по договору комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням іншої сторони (комітента) укласти одну або декілька угод від свого імені, але за рахуноккомітента. Таким чиномкомісіонерукладає зовнішньоекономічний контракт, але на протязі всієї поставки майнові права на товар належать комітенту (кінцевому одержувачу).

Основні етапи здійснення поставок товару на територію України (чи за її межі) по договорам комісії:

 • укладання договору комісії міжкомітентом(Вами) ікомісіонером(наша компанія);
 • укладання зовнішньоекономічного контракту між комісіонером та іноземним контрагентом;
 • здійснення імпортно-експортних операцій комісіонером;
 • проведення повного митного очищення та передача товару комітенту.

В результаті Ви отримуєте вантаж, що повністю пройшов митне оформлення в зручному для Вас місці.

Працюючи по договору комісії Вам не доведеться:

 • укладати зовнішньоекономічні контракти;
 • відкривати валютний рахунок, займатися купівлею валюти та проведенням взаєморозрахунків з іноземними партнерами;
 • проводити акредитацію підприємства на митниці;
 • здійснювати організацію перевезення та страхування вантажів;
 • отримувати дозволи різних контролюючих органів;
 • укладати договір з митним брокером;
 • займатися процедурами митного оформленнявантажу.

Дана схема роботи також може бути вигідна Вам якщо:

 • у Вас немає регулярних експортно-імпортних операцій;
 • Вам потрібно одноразово ввезти товар і Ви не хочете заради цього оформляти багато паперів;
 • Ви маєте заборону на здійснення зовнішньоекономічної діяльності (санкції Мінекономіки і т.д.);
 • Ви хочете уникнути оформлення листа про погодження (відкріплення) на проведення зовнішньоекономічної діяльності за межами митниці акредитації.

Словник митних термінів

Акредитація – реєстрація юридичної особи чи фізичної особи-підприємця в митних органах України; після проведення акредитації підприємство має право займатися зоанішньоекономічною діяльністю.

Дозвільні документи - ліцензії, сертифікати, дозволи та інші документи державних контрольних служб, необхідні для завершення митного оформлення тих чи інших товарів.

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності побудована на взаємовідносинах між ними та пов’язана з переміщенням товарів через митний кордон України.

Випуск товарів у вільний обіг – вільне розпорядження товарами, пропущеними через митний кордон України.

Вантажна митна декларація (ВМД) – письмова заява встановленої форми, яка надається митним органам та містить відомості про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України, митний режим, в який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування та сплати митних платежів.

Давальницька сировина – сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, ввезені на митну територію України іноземним замовником чи вивезені за її межі українським замовником для використання при виготовленні готової продукції с наступним поверненням всієї продукції або її частини в країну власника.

Декларант – юридична чи фізична особа, що здійснює декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України.

Декларування – заявлення митному органу за встановленою формою точних відомостей про товари та транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України.

Державна митна служба України – центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, який координує та контролює діяльність митних органів України.

Договір комісії – договір, при якому одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням іншої сторони (комітента) за відповідну винагороду здійснити одну або кілька юридичних дій від свого імені але за рахунок комітента.

Договір консигнації – договір, у відповідності до якого одна сторона (консигнатор) зобов’язується за дорученням іншої сторони (консигнанта) на протязі певного часу за обумовлену винагороду продати з консигнаційного складу від свого імені товари, що належать консигнанту.

Договір лізингу – договір передачі в оренду різних видів технічних засобів, будівель та споруд переважно на довгостроковий період.

Зона діяльності митниці – адміністративно-територіальна одиниця України, на території якої митниця здійснює свою діяльність.

Експорт – митний режим, у відповідності до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов’язання про їх повернення та обмеження умов їх використання за межами митної території України.

Імпорт – митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування та можуть використовуватися без будь-яких обмежень.

Іноземні інвестиції – цінності, які вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності у відповідності до законодавства України, метою інвестицій є отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту.

Контракт зовнішньоекономічний – матеріально оформлена угода двох чи більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів (партнерів), направлена на встановлення, зміну чи припинення їх взаємних прав і обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Комплектний об’єкт – промисловий чи інший об’єкт, окремий цех, установка чи агрегат, який в зібраному вигляді являє собою закінчений технологічний комплекс чи його самостійну частину, що класифікується одним кодом УКТЗЕД, але з врахування транспортування та монтажу ввозиться на територію України кількома партіями товарів.

Лист про погодження (відкріплення) – документ встановленої форми, що містить узгоджене рішення начальників митниці акредитації та митниці оформлення про можливість проведення оформлення вантажу в зоні діяльності митниці оформлення.

Митна вартість – вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, визначена у відповідності до вимог Митного кодексу України, яка в подальшому використовується для нарахування митних платежів.

Митне оформлення – виконання митним органом дій (процедур), пов’язаних з фіксацією результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Митний брокер – підприємство, яке здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та має ліцензію на право здійснення митно-брокерської діяльності, видану центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Митний контроль – сукупність дій, що здійснюються митним органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення виконання норм митного кодексу України, законів та інших нормативно-правових актів України.

Митний режим – сукупність норм, встановлених законами України, які в залежності від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, визначаються порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються.

Митний ліцензійний склад (МЛС) – спеціально обладнані складські приміщення, резервуари, криті чи відкриті майданчики для зберігання товарів під митним контролем без стягнення мита та інших платежів, а також без застосування заходів нетарифного регулювання та інших обмежень в період зберігання.

Митні платежі – мито, акциз, ПДВ, єдиний та митний збори.

Мито – податок на товари та інші предмети, який стягується при переміщення їх через митний кордон України.

Митниця акредитації – митний орган України, в якому знаходиться на обліку (акредитований) той чи інший суб’єкт господарської діяльності.

Митниця оформлення – митний орган України, в зоні діяльності якого відбувається митне оформлення товарів.

Облікова картка підприємства – документ, що містить відомості про підприємство, заповнюється митним брокером та надається для реєстрації на митницю. Облікова картка підтверджує факт реєстрації (акредитації) підприємства в митних органах.

Ордерні поставки – поставки товарів в Україну з метою купівлі-продажу чи обміну, при яких на час ввезення таких товарів на митну територію України ще не укладено зовнішньоекономічний контракт купівлі продажу.

Рахунок фактура – (англ. invoice, account, final invoice, франц. facture, нім. Rechnung, Faktura, Handels faktura) - вид комерційного рахунку, в якому вказано суму платежу за товар.

Склад тимчасового зберігання (СТЗ) – спеціально обладнані складські приміщення, резервуари, криті чи відкриті майданчики для зберігання товарів і транспортних засобів під митним контролем.

Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності – юридична особа, зареєстрована на території України чи іншої держави, яка здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

Тимчасове ввезення/вивезення – митний режим, у відповідності до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за ї межі з обов’язковим послідуючим поверненням таких товарів.

Товаросупровідна документація – комерційні та інші документи на вантаж, що містять відомості про його власника, відправника, одержувача, ціну, кількість, якість, походження, безпеку і т.д. та супроводжують вантаж на всьому шляху його переміщення від відправника до одержувача.

УКТЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності) – товарна номенклатура, що включає в себе розділи, групи, товарні позиції, товарні підпозиції, а також цифрові коди, що відносяться до них, складена на основі Міжнародної гармонізованої системи опису і кодування товарів.

Уповноважений банк – будь-який комерційний банк, офіційно зареєстрований на території України, який має ліцензію Національного банку України на проведення валютних операцій, а також здійснює валютний контроль операцій своїх клієнтів.

Як розмитнити товар з Китаю

Митне оформлення вантажу з Китаю має навіть більше значення, ніж його доставка. Адже якщо розмитнення товару з Китаю буде затримана, це може спричинити за собою величезні збитки у вигляді простоїв і штрафів. Щоб вся процедура пройшла гладко і посіла мінімум часу, необхідно грамотно, чітко і вчасно скласти всі документи і зібрати потрібні дозволи.

Інструкція

 1. Збір повної інформації про вантаж, добірка кодів ТН ЗЕД 
  У кожного вантажу свій необхідний перелік документів. На цьому етапі важливо не упустити нічого. Надалі, отримати який-небудь документ буде значно складніше, а в деяких випадках і зовсім неможливо. Багато сертифікати видаються виключно до моменту відвантаження товару з заводу-виробника. Зверніть увагу, щоб назви документів були вказані вірно на обох мовах. Наприклад, замість «сертифіката відповідності» китайська сторона часто пропонує «сертифікат призначення». На митниці може знадобитися і той, і інший документ.
 2. Підготовка дозвільних документів та погодження методу визначення митної вартості 
  Як правило, з Китаю поставляють вантажі за низькою заявленої вартості. В інтересах митниці взяти велику митну пішли, тому китайські вантажі перевіряються з особливою ретельністю. Наявність документів, що підтверджують фактичну вартість вашого товару, не гарантує, що інспектор обмежиться лише вивченням документів. Вартість вантажу може бути підкоригована відповідно до середньоринковою ціною для аналогічних товарів. У результаті в рази збільшиться і мито.
 3. Надання пакета документів до митного органу 
  Зверніть увагу, що невірно складена документація і помилки у вказівках інформації про вантаж можуть стати причиною затримки товару і накладення штрафів.
 4. Оплата митних платежів.
 5. Отримання ДП на вантаж 
  Якщо з необхідністю розмитнити товар з Китаю ви стикаєтеся вперше, можливо, є сенс не братися за цю справу самостійно, а знайти хорошого митного брокера або спеціалізовану компанію. Вийде трохи дорожче, зате - швидко і надійно.

Вам знадобиться

Пакет документів, реєстрація в якості суб'єкта ЗЕД на митниці.

Інструкція

 1. Підготуйте наступний перелік документів, необхідних для митного оформлення вантажу: контракт; інвойс, виставлений постачальником; відмовний лист; банківські платіжки, якщо, згідно з умовами контракту, була проведена передоплата за товар.
 2. Зареєструйтеся на митниці, як учасник ЗЕД. Для цього необхідні такі документи (перелік дан для індивідуальних підприємців): нотаріально завірені копії Свідоцтва про державну реєстрацію, Свідоцтва про постановку на облік суб'єкта права в органах ИМНС РФ, Довідки з Держкомстату РФ; копії документів, що посвідчують особу ІП, а також документів, підтверджують реєстрацію за місцем проживання. Копія бухгалтерського балансу та податкової декларації суб'єкта ЗЕД за останній звітний період з відміткою місцевого органу МНС РФ про прийняття; оригінали довідок з банку про відкриття банківських рахунків суб'єкта ЗЕД.
 3. Ще одним важливим моментом в розмитненні вантажів є наявність сертифікації товару. Зокрема мова йде санітарно-епідеміологічне ув'язнення, яке можна оформити на весь контракт, якщо весь перелік товарів буде вказаний в контракті. Сертифікати серійного виробництва на товар, а також сертифікат країни походження СТ-1 можна взяти у виробника.
 4. По прибуттю товару зверніться на митницю з пакетом документів.

Зверніть увагу

Підготувати пакет документів і оформити реєстрацію суб'єкта ЗЕД на митниці краще заздалегідь. На це може піти від декількох днів до тижня. Краще притримати вантаж, ніж платити за його «простий» на митниці.

Корисні поради

Якщо товари прийдуть в дерев'яних ящиках це спричинить за собою оформлення фітосанітарного сертифіката. Тому краще імпортувати товари в упаковках з штучних матеріалів.

Джерела

Фітосанітарна інспекція.

1.Реєстрація підприємства в фітосанітарній інспекції.

Для того, щоб суб'єкту господарської діяльності співпрацювати з фітосанітарною інспекцією та отримувати фітосанітарні сертифікати на продукцію або тару (наприклад, дерев'яні піддони, на яких транспортується товар), йому необхідно там зареєструватися. Наказ Міністерства Аграрної політики України № 690 від 21.11.2006 р.
2. Фітосанітарний сертифікат на експорт товару.
Видається на продукцію та / або тару на кожну поставку. Будь-яка продукція і транспортувальна упаковка (тара) підлягає обов'язковій фітосанітарній сертифікації, якщо в ній теоретично можуть знаходитися якісь комахи (наприклад, велика кількість овочів, дерево і все, що з нього зроблено). На продукцію, яка не підлягає обов'язковій сертифікації, можна отримати добровільний фітосанітарний сертифікат. Іноді це необхідно для митного органу країни, в яку Ви експортуєте свою продукцію. Наприклад, на деякі види зернових культур українським митним органам фітосанітарний сертифікат на експорт не потрібен, а в Білорусії ця партія товару без нього, митного очищення не пройде (Закон ВР № 3348-XII від 30.06.1993г).
3. Імпортний карантинний дозвіл на імпорт товару.
Карантинний дозвіл на імпорт - документ, що направляється для керівництва та виконання фітосанітарних вимог замовнику підкарантинного матеріалу або його юридичному представнику в Україні, державному інспектору з карантину рослин Республіки Крим, області, державним інспекторам з карантину рослин міст Києва та Севастополя, куди надходить підкарантинний матеріал. Фітосанітарний контроль підкарантинних матеріалів і об'єктів у пунктах пропуску через державний кордон здійснюється державним інспектором з карантину рослин, а їх подальше використання дозволяється лише після отримання результатів огляду та фітосанітарної експертизи, про що робиться відмітка у товаросупровідних (товаротранспортних) документах.
Транспортні засоби, призначені для перевезення експортних партій підкарантинних матеріалів, підлягають огляду, а у разі виявлення шкідливих організмів - знезараженню.
4. Фітосанітарний акт на імпорт товару.
Підкарантинні матеріали та об'єкти, які ввозяться в Україну, підлягають первинному карантинному огляду в пунктах пропуску через державний кордон державними інспекторами з карантину рослин з відбором зразків для експертизи, а у митницях призначення - вторинному карантинному огляду і обов'язковій фітосанітарній експертизі.

Сертифікат відповідності.

1. Лист-роз'яснення про відсутність необхідності обов'язкової сертифікації товарів, що ввозяться (вироблених на території України) на митну територію України.
Видається у разі вимоги митним органом сертифікату відповідності, а необхідністі в обов'язковій сертифікації даного товару немає.
2. Свідоцтво про визнання сертифікату відповідності, виданого центром сертифікації іншої країни.
У зв'язку з тим, що після розпаду СРСР, країни, які до нього входили, до цього часу користуються багатьма загальними стандартами - деякі сертифікати відповідності видані в таких країнах, грунтуються на тих же стандартах, що діють і в Україні. Таким чином деякі сертифікати, видані, наприклад в Росії, можуть бути визнані дійсними і в Україні, про що видається відповідне свідоцтво.
3. Сертифікат відповідності на партію товару
Видається на партію товару або обладнання, які ввозяться по одному інвойсу.Свідетельствует про оответствіі товару або обладнання діючим в Україні стандартам.
4. Сертифікат відповідності на продукцію, що випускається серійно.
Видається як на імпортовану, так і на вироблену в Україні продукцію. Отримати такий сертифікат відповідності можна на 1 рік, 2 роки та 5 років. У процедуру оформлення сертифікатів на 2 роки і 5 років входить обов'язковий виїзд на виробництво. При отриманні сертифіката на 5 років - підприємство-виробник (як вітчизняний, так і зарубіжний) отримує крім сертифікату відповідності на всю продукцію заводу ще й сертифікат ISO. При наявності серійного сертифікату відповідності на продукцію, що імпортується, його власник може ввозити необмежені партії товару увесь період дії. Для вітчизняного виробника при оформленні необхідний діючий на території України нормативний документ (ТУ, ДСТУ, ГОСТ тощо), відповідно до якого виготовляється його продукція.
5. Добровільний сертифікат відповідності.
Видається, якщо товар або обладнання за кодом ТНЗЕД (ДКПП) не підлягає обов'язковій сертифікації, але суб'єкту господарської діяльності він необхідний з якихось причин (найчастіше для продажу).
6. Сертифікат ISO 9000 (1/4)
ISO 9001:2000 - це міжнародний стандарт, який узагальнює передовий світовий досвід в галузі управління виробництвом, містить вимоги до організації виробництва. Стандарти ISO 9000 визнані в багатьох країнах. Існують перекладені на національні мови і адаптовані версії стандартів. Коли говорять про "Стандарти серії ISO 9000:2000", мають на увазі три міжнародні стандарти: ISO 9000:2000, ISO 9001:2000 та ISO 9004:2000. Ключове поняття, яке використовується в стандартах ISO - "Система менеджменту якості" (СМЯ). Особливістю стандартів ISO є те, що вони говорять не про якість продукції, а про систему організації управління виробництвом, яке повинно забезпечувати стабільний і надійний рівень якості продукції.
За стандартами серії ISO 9000, якісною вважається та продукція, яка задовольняє як прописаним, так і передбачуваним очікуванням клієнта.
Сертифікат серії ISO 9000 (1/4), виданий вашій компанії означає, що організація роботи вашої компанії:
- Залежить від своїх споживачів, і тому розуміє їхні поточні та майбутні потреби, виконує їхні вимоги і прагне перевершити їх очікування.
- Керівники встановлюють єдність мети та напрямів діяльності організації, в якому працівники можуть бути повністю залучені до вирішення завдань.
- Працівники усіх рівнів становлять основу організації, і їхнє повне залучення дає можливість організації з вигодою використовувати їх здібності.
- Менеджери та робочий персонал на місцях розуміють процес загальної системи роботи організації і сприяють результативності та ефективності організації при досягненні її цілей.
- Йде постійне покращення діяльності організації в цілому, слідуючи останнім тенденціям науково-технічного прогресу.
- Рішення приймаються тільки на основі перевіреної інформації.
- Організація та її постачальники працюють лише на взаємовигідній співпраці.
Наявність сертифікату ISO 9000 є одним з ключових факторів успіху на вітчизняному та зарубіжному ринку. Сертифікат видається строком на 5 років з наступним продовженням.

Дозвільні документи.

Дозвільні документи. Оформлення, узгодження, підготовка і отримання дозвільної документації.
• Висновок СЕС. Отримання санітарно-епідеміологічних висновків на продукцію, що випускається і імпортовану продукцію, на ТУ, реєстрація БАД.
• Сертифікат відповідності. Отримання сертифікату відповідності на вироблену та імпортовану продукцію. Сертифікат на партію, серію, сертифікація по тех.регламенту, декларації відповідності
• Міністерство охорони здоров'я (МОЗ)
• Український державний центр радіочастот
• Фітосанітарна інспекція (інспекція з карантину рослин)
• Реєстрація лікарських засобів
• Підтвердження сертифікату GMP., Отримання "висновку Щодо підтвердження відповідності виробництва лікарськіх засобів Вимоги належної виробничої практики (GMP)"
• Регіональна служба ветеринарної медицини
• Торгово-промислова палата
• Державний комітет лісового господарства України
• Мінприроди України
• Державний комітет з контролю за наркотиками
• Державна служба експортного контролю України
• Служба безпеки України (СБУ)
• Державний департамент інтелектуальної власності
• Ліцензії, зняття штрафних санкцій Мінекон.

Наші послуги.

1. Акредитація суб'єкта ЗЕД в митних органах
При плануванні суб'єктом господарської діяльності міжнародного переміщення товарів - йому необхідно акредитуватися (зареєструватися) у відділі митного оформлення за місцем своєї державної реєстрації. Наші фахівці допоможуть сформувати необхідний пакет документів і пройти цю процедуру в найкоротші терміни.
2. Отримання листів-відкріплень
Якщо суб'єкту ЗЕД з якихось причин не зручно проходити митне оформлення за місцем своєї акредитації - ми надамо допомогу в отриманні листа-відкріплення і Ви зможете зробити це там, де потрібно.
3. Послуги митно-ліцензійного складу
Якщо з якихось причин не вдається пройти митне оформлення і виникає загроза простою вантажу - наш митно-ліцензійний склад завжди до Ваших послуг.
4. Митне оформлення за договором комісії
Якщо Ви бажаєте здійснювати міжнародні передачі товарів, не займаючись зовнішньоекономічною діяльністю, залишаючись в стороні від суворого нагляду митних органів і не відкриваючи валютних рахунків - ми зможемо прийняти Ваш вантаж «на себе» і надати його Вам вже «очищеним».
5. Заповнення CMR, TIR
6. Складання та оформлення ПП, ПД
7. Складання та оформлення вантажних митних декларацій для будь-якого митного режиму
8. Попередній розрахунок митних платежів і ставок
9. Консультації з питань ЗЕД, допомога в підготовці зовнішньоекономічних контрактів.

Дозвільна документація.

Санітарно-гігієнічний висновок на імпорт товарів.

Цей висновок СЕС є необхідним для ввезення на територію України підконтрольних товарів, які в обов'язковому порядку повинні пройти санітарно-епідеміологічну експертизу. Термін дії висновку на імпорт - до 5 років. Санітарно-гігієнічний висновок на продукцію, що випускається продукцію.

Заключення на продукцію, що випускається необхідно для продажу товарів, а також для отримання сертифікату відповідності. Для товарів, які підлягають проходженню санітарно-епідеміологічної експертизи і також підлягають обов'язковій сертифікації УкрСЕПРО.

Санітарно-гігієнічний висновок на технічні умови.

Технічні умови - нормативний документ, згідно якого випускається продукція вітчизняного виробника. Для їх реєстрації і введення в експлуатацію необхідні узгодження в різних дозвільних органах. Практично всі ТУ погоджуються в СЕС.
Свідоцтво про визнання сертифікату відповідності, виданого центром сертифікації інших країн.

У зв'язку з тим, що після розпаду СРСР, країни, які до нього входили, до цього часу користуються багатьма загальними стандартами - деякі сертифікати відповідності видані в таких країнах, грунтуються на тих же стандартах, що діють і в Україні.

Сертифікат відповідності на продукцію, що випускається серійно.

Видається, як на імпортовану, так і на вироблену в Україні продукцію. Отримати такий сертифікат відповідності можна на 1 рік, 2 роки та 5 років. У процедуру оформлення сертифікатів на 2 роки і 5 років входить обов'язковий виїзд на виробництво.

Сертифікат ISO 9000 (1/4).

ISO 9001:2000 - це міжнародний стандарт, який узагальнює передовий світовий досвід в галузі управління виробництвом, містить вимоги до організації виробництва. Стандарти ISO 9000 визнані в багатьох країнах. Існують перекладені на національні мови і адаптовані версії стандартів.
Отримання листів-роз'яснень про відсутність реєстрації продукції в реєстрі товарів медичного призначення.

Для отримання такого листа товари, які ймовірно можуть бути медичного призначення, проходять експертизу в центрі сертифікації товарів медичного призначення. Після її проведення експертами робиться висновок щодо належності до вищевказаних товарам.

Реєстрація (перереєстрація) товарів медичного призначення.

Процедура реєстрації (перереєстрації) товарів медичного призначення - це проведення ряду експертиз для оцінки якості, ефективності та безпеки такої техніки та виробів. Після проведення цих експертиз на ім'я заявника видається Свідоцтво про державну реєстрацію строком дії до п'яти років.

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою видається при імпорті на митну територію України радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв. Це необхідно для ефективного та раціонального використання радіочастотного ресурсу України. На наступний перелік кодів товарів, згідно з УКТЗЕД, необхідний контроль УДЦР при ввезенні на митну територію України:
8470100030, 84713000, 847150, 847160, 84718000, 8517110000, 8517210000, 851810, 851830, 852510, 852520, 8525209100, 852540, 852610, 852691, 852692, 8528129100, 8529901000, 85299040, 8529904010, 853110, 8531908000.

 • 1
 • 2